Martin Heidegger

Martin Heidegger

Njemačka

Martin Heidegger bio je njemački filozof (Messkirch, 26. IX. 1889 – Freiburg im Breisgau, 26. V. 1976). Učenik H. Rickerta i asistent E. Husserla, profesor u Marburgu i Freiburgu, gdje je kao rektor 1933. održao govor o "povijesnom pozivu Njemačke"; zbog toga govora i kratkotrajnog angažmana u nacionalsocijalističkom pokretu nakon rata mu je bilo zabranjeno držanje predavanja na Sveučilištu (1945–51). Umirovljen je 1952., potom je povremeno držao javna predavanja, ali je tiskao mnoga djela, koja su snažno utjecala na suvremenu filozofiju u svijetu. Sveukupno se Heideggerovo djelo bavi pitanjem o bitku, točnije pitanjem o "smislu bitka". Heidegger pripada među najveće mislioce XX. stoljeća. Snažno je utjecao ne samo na razvoj suvremene filozofije u Njemačkoj, nego i na mnogobrojne mislioce u svijetu. (Izvor: Hrvatska enciklopedija)

Novo u katalogu